วิทยาลัยการตำรวจ
หน้าหลัก
ประวัติ
ทำเนียบผู้บังคับการ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้าราชการในสังกัด
กิจกรรม วตร.
ผลงานประจำปี
ติดต่อ วตร.

หน่วยงานในสังกัด
ฝ่ายอำนวยการ
ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม
ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม
ฝ่ายวิทยบริการ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรม
หลักสูตรการบริหารงานตำรวจชั้นสูง
หลักสูตรผู้กำกับการ
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ

แบบประเมินผลการฝึกอบรม
ระบบสารสนเทศ บช.ศ.
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
เอกสารประกอบการบรรยาย
downloadlogo
form
ขั้นตอนกรรมการคุมสอบ
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา

องค์ความรู้ ตร.
องค์ความรู้ ตร.ปี 2554
องค์ความรู้ ตร. ปี  2553
 
 
รวมลิงค์ที่น่าสนใจ
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 
ผบก.วตร.
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.โดยวิธีการสอบของหน่วยงานระดับ บช.หรือเทียบเท่าในสังกัด ตร.
คุณสมบัติหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
แผนการปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. โดยวิธีการสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบข้อเขียนในการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม
แนวทางปฏิบัติการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีการสอบและการดำเนินการฝึกอบรมหลักสุตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 38
การแต่งกายและสิ่งของเครื่องใช้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.
หนังสือ วตร. ด่วนที่สุด ที่ 0034.322/2512 ลง 23 ก.ย. 59 เรื่อง การฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
หนังสือ วตร. ด่วนที่สุด ที่ 0034.322/2513 ลง 23 ก.ย. 59 เรื่อง การฝึกอบรมหลัก ฝอ.ตร. รุ่นที่ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ตัวอย่างร่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เขารับการสอบคัดเลือกฯ
topic
 
topic
 
topic
 
 
topic
 
topic
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 37
คุณสมบัติหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ โดยวิธีการสอบของหน่วยงานระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า
ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาต
แผนการปฏิบัติงานในการดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการตำรวจ รุ่นที่ 37 โดยวิธีการสอบ
แนวทางปฏิบัติการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมโดยวิธีการสอบและการดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุ่นที่ 37
topic
 topic
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

topic
 

คู่มือการบริหารงานและงานวิจัย หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 38
บทความทางวิชาการ  ROLE OF NCB INTERPOL-INDONESIA IN COMBATING TERRORISM
(Supt.Albert Barita Marulam sihombing )
บทความทางวิชาการ  การขอพระราชทานอภัยโทษเป็นรายบุคคล (นายกิตติพัฒน์  เดชุพหุล )
บทความทางวิชาการ  การแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา (พ.ต.อ.กฤษฎา  กาญจนอลงกรณ์)
บทความทางวิชาการ  การสืบสวนหาข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของกองบังคับการตำรวจสันติบาล 2 (พ.ต.อ.เกื้อบุญ  สงฆ์เจริญ )
บทความทางวิชาการ  ช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 (นางจันทร์ชม  จินตยานนท์ )
บทความทางวิชาการ  การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมคดีประเภทประทุษร้ายต่อทรัพย์ ธนาคาร ร้านทอง (พ.ต.อ.ชรินทร์  โกพัฒน์ตา )
บทความทางวิชาการ  การควบคุมการสอบสวนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดของตำรวจภูธรจังหวัดเลย (พ.ต.อ.ชาตรี  ปรีชากุล )
บทความทางวิชาการ  ภารกิจการักษาสันติภาพของตำรวจในสหประชาชาติ (พ.ต.อ. ญาณพงศ์  โสมาภา)
บทความทางวิชาการ  ระบบส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ (พ.ต.อ.นพรุจ  ศักดิ์ศิริ )
บทความทางวิชาการ  การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน (พ.ต.อ.พีระพงค์  ช่างสุพรรณ )
บทความทางวิชาการ  การเชื่อมโยงข้อมูลอาชญากรรมในระบบสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) (พ.ต.อ.มนตรี  สีทอง )
บทความทางวิชาการ  การจัดการหมายจับคดีความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 2 (พ.ต.อ.ยงยุทธ  จันตะบุตร )
บทความทางวิชาการ  การดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ทำการพิสูจน์หลักฐานในสังกัดศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการ  เอ ไอ ดี หรือยูซ่อม (พ.ต.อ.โรจนชัย  สุขสมยิ่ง )
บทความทางวิชาการ  การสอบสวนคดีวิสามัญฆาตกรรมของตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ต.อ.วิทยา  เย็นจิตต์ )
บทความทางวิชาการ  การสืบสวนป้องกันปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2
(พ.ต.อ.วิบูลย์  กิตติอัมพานนท์ )
บทความทางวิชาการ  การสืบสวนคดียาเสพติดเกี่ยวกับขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดไปกับระบบโลจิสติกส์ของจังหวัดเชียงใหม่
(พ.ต.อ.สมบูรณ์  หอมนาน )
บทความทางวิชาการ  คู่มือการบริหารงานสัญญาจ้างก่อสร้างของหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา (พ.ต.อ.หญิง นพวรรณ  คงสวัสดิ์ )
บทความทางวิชาการ  การควบคุมฝูงชนในสถานที่สำคัญ (พ.ต.อ.อรรถวิทย์  สายสืบ )
บทความทางวิชาการ  การบริหารงานจ้างก่อสร้างสำหรับหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ทำการแทน(ผู้ว่าจ้าง) (พ.ต.อ.อุกฤษฏ์  ศรีเสือขาม )
บทความทางวิชาการ   แนวทางการพัฒนาการลดอุบัติเหตุภายใต้โครงการจราจรสีเขียว : กรณีศึกษา ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(งานวิจัย หลักสูตร บตส. รุ่นที่ 38)

เอกสารศึกษา หลักสูตร ผกก. รุ่นที่ 94
บทความทางวิชาการ  การเคารพสิทธิมนุษยชนกับการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (พ.ต.ท.วีระพงษ์  ดำพลงาม)
บทความทางวิชาการ  การนับเวลาทวีคูณเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้น (พ.ต.ท.สมพล  แก้วกระจาย)
บทความทางวิชาการ  การนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานในสถานีตำรวจ (พ.ต.ท สมชาย  ธิติพลวิภาส)
บทความทางวิชาการ  การเพิ่มทักษะในการเขียนหนังสือราชการ (พ.ต.ท.วิชัย  โพธิ์อุบล)
บทความทางวิชาการ  ข้าราชการตำรวจควรเตรียมตัวอย่างไรให้เกษียณอย่างมีความสุข (พ.ต.ท. สุรศักดิ์  ลาวัณย์วิสุทธิ์)
บทความทางวิชาการ ทิศทางการพัฒนากับปัญหาของตำรวจไทย (พ.ต.ท.กฤษฎ์  ส่องช่วย)
บทความทางวิชาการ  แนวทางการตรวจพิสูจน์ยาบ้า (พ.ต.ท.หญิง จิตตวดี  ประสงค์)
บทความทางวิชาการ  ผลกระทบจากการควบคุมการใช้ยาแก้หวัด (ซูโดเอฟีดรีน) (พ.ต.ท.หญิง วชิราภรณ์  ปริญญานุสรณ์)
topic
 
 
แผนแก้ไขปัญไหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
แผนแก้ไขปัญไหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ บช.ศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
แผนแก้ไขปัญไหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ของ วตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2558
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ"
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ "วิธีป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์"
 
topic
ข่าวสาร
ไทยทีวีสีช่อง 3
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
โมเดิร์นไนท์ทีวี
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
มติชน
แนวหน้า
คมชัดลึก
บ้านเมือง
ข่าวสด
ผู้จัดการ
ประชาชาติธุรกิจ
บางกอกโพสต์
โพสต์ทูเดย์
กรุงเทพธุรกิจ
topic
กลับสู่ด้านบน
 

 
 

วตร. วิทยาลัยการตำรวจ เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  โทร. 0 2513 9362-71วตร.